• Home
 • CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII INTERNET

  nr.             din  

   

  Incheiat intre:

   

  S.C. TELEVOX SA cu sediul social in Targu Mures, Str. Gheorghe Doja, nr. 101, Jud Mures, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/1427/1994, Cod Unic de Inregistrare 6753253, atribut fiscal RO, avand cont curent nr. RO92 BRDE 270S V030 9382 2700 deschis la BRD Targu Mures, prin reprezentant legal  Director General, denumita in continuare FURNIZOR

   

  şi

   

  BENEFICIAR

   

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI

  Obiectul contractului: Furnizorul asigură acces internet garantat de -- Mbps şi ---Mbps în metropolitan.

   

  2. DURATA CONTRACTULUI

  Durata contractului este de 1 an. Acesta  se prelungeste automat cu perioade de 1 an, daca nu exista cerere expresa din partea uneia din parti cu 30 zile inainte de incetare.

   

  3. VALOAREA CONTRACTULUI

  Valoarea contractului este de ----- Euro + 24%TVA, lunar.

   

  4. OBLIGATII CONTRACTUALE

   

  4.1  FURNIZORUL are obligatia:

  1. Sa asigure furnizarea serviciului fără intreruperi
  2. Sa remedieze defectle aparute în furnizarea serviciului în maxim 24 ore

   

  4.2 BENEFICIARUL are obligatia:

  a.       Sa puna la dispozitia Furnizorului spatiul necesar instalării echipamntelor active

  b.      Sa asigure accesul la echipamntele active  

   

  5. MODALITATI DE PLATA

   

  BENEFICIARUL va plati cu ordin de plata sau numerar prestatorului, in prima decada a lunii urmatoare prestarii serviciilor dupa primirea facturii originale.

   

   

  6. CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI

   

  a. Dezvaluirea oricaror informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential

   

   

   7. FORTA MAJORA

   

  Partea care invoca forta majora are obligatia sa o dovedeasca cu acte ce vor fi comunicate celeilalte parti in termen de 10 zile de la data producerii cazului de forta majora.

   

  8. PARAMETRII DE CALITATE ADMINISTRATIVI:

  Termenul maxim de remediere a deranjamentelor: 24 ore.

  Termenul de soluționare a reclamațiilor utilizatorilor: 4 ore.

  Reclamațiile se pot trimite si ON-Line la adresa www.televoxsa.ro/clienti_contractuali

  Triemestrial se v-a intocmii un proces verbal de acceptantă privind parametrii de calitate tehnici

   

  9. PREVEDERI FINALE

   

  9.1. Toate comunicarile intre parti se vor face in forma scrisa sau se vor confirma in scris, daca s-a utilizat o alta forma. Comunicarile se vor face la sediile societatilor contractante, ambele avand aceeasi putere juridica. Ca data a comunicarii se considera data confirmarii de primire a corespondentei prin semnatura destinatarului.

   

  9.2. Orice divergenta ivita intre parti se va rezolva pe cat posibil pe cale amiabila.

   

  9.3.  Partile convin ca litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, sa fie supuse instantelor de la sediul Furnizorului.

   

  Legea aplicabila prezentului contract este legea romana.

   

  9.4. Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

   

   

   

       FURNIZOR                                                                                                        BENEFICIAR